Een nieuwe toekomst voor complexe lichaamsgebonden hulpmiddelenzorg

De Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (kortweg SOHN) zet zich van af 1 januari 2019 in voor professionalisering, verduurzaming en digitalisering van de complexe orthopedische hulpmiddelenzorg branche om zo hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig te maken en te houden. Deze branchevernieuwer is opgericht door Livit Orthopedie en OIM orthopedie en heeft geen leden, maar partners.

Deze nieuwe stichting streeft de volgende doelen na:

De stichting maakt hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig door professionalisering en evidence based werken te stimuleren.

De stichting moderniseert de branche door digitalisering te omarmen en daarvoor voorwaarden te scheppen.

De stichting verduurzaamt de branche door een visie op eerlijke bekostiging van complexe zorg uit te dragen.

De stichting wil dit bereiken door heldere afspraken te maken met alle betrokken stakeholders: de brancheverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, opleidingsinstituten, patiëntenverenigingen, vakorganisaties medisch specialisten en in het bijzonder VRA, en de NOV, VWS, ZiNl, ZonMw enzovoort.

De stichting heeft geen leden maar partners. Elk bedrijf of natuurlijk persoon die de visie en doelstellingen van de stichting onderschrijft, kan partner worden. Met heldere afspraken creëren we samen een nieuwe toekomst.

Visie

De markt van lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg is in transitie. Er komen ontwikkelingen aan die centraal worden geregisseerd vanuit Europa. In Nederland tekent zich voorzichtige verdeling naar hoog en laag complexe zorg af.

De zorg als bedrijfstak wordt zich steeds bewuster van het belang van bewezen effectiviteit van geleverde zorg: zorg moet zinnig zijn. Daarnaast worden professionals die opgeleid zijn op hbo-niveau schaarser op de arbeidsmarkt. Bovendien nemen digitalisering en nieuwe technologieën een vlucht.

Concreet spelen de volgende trends de komende jaren een belangrijke rol in de branche van complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg:

 • Voortdurende prijsdruk vanuit zorgverzekeraars.
 • Schaarste van zorgprofessionals.
 • Eisen vanuit nieuwe en bestaande (Europese) wet- en regelgeving.
 • Technologische ontwikkelingen aan aanbodzijde, zoals 3D-printen.
 • Technologische ontwikkelingen aan vraagzijde, bijvoorbeeld genezing van diabetes of immunotherapie.
 • Technologische ontwikkelingen in digitalisering van de maatschappij.
 • Nieuwe toetreders.
 • Consolidatiedruk.

Deze trends vragen om een koepel die actief vormgeeft aan professionalisering, modernisering en verduurzaming van het vakgebied van de complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg en reputatie van deze branche. Het is de visie van de stichting dat een nieuwe toekomst voor lichaamsgebonden hulpmiddelenzorg vraagt om een daadkrachtige belangenbehartiger.

Speerpunten

Wij stellen het algemeen belang voor complexe orthopedische hulpmiddelenzorg voorop.

Wij staan voor het aanbieden van hoogwaardige, innovatieve expertise en service.

Wij benutten creatieve middelen die helpen ons doel te bereiken, zoals verwerving van middelen via overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen enzovoort om daarmee projecten en onderzoek mogelijk te maken.

Wij stimuleren digitalisering met oog op efficiënt leveren van voorzieningen.

Wij ontwikkelen PROM’s en PREM’s met oog op leveren van effectieve zorg.

Wij stimuleren kwaliteitsverbetering en juiste invulling van complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg door:

 • Een duidelijk beeld te scheppen van het opleidings- en ontwikkelpad van de professional
 • Kwaliteitscriteria vast te stellen voor proces en professional
 • Evidence-based werken te stimuleren
 • Samenwerking in de keten en multi-disciplinair werken te stimuleren
 • Protocollen en richtlijnen te formaliseren
 • De structuur van de bekostigingssystematiek van zorgpaden te verbeteren

Wij leggen kwaliteitscriteria vast in een erkenningsschema zoals deze als structuur door de SEMH wordt aangeboden. De stichting bepaalt de criteria en adviseert de SEMH door zitting in de Raad van Advies voor lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen over onder andere kwaliteitsborging en handhaving, markthygiëne zoals gedrag en kwaliteit en protocollering.

Onze partners

logo-oim
logo-livit
logo-dehoogstraat
logo-nbot
logo-rijndam
logo-wittepoel

Partner worden

Onderschrijft uw organisatie de visie en doelstellingen van de stichting? Dan kunt u partnerbedrijf worden. Binnenkort breiden wij deze website uit met meer informatie over aanvragen van partnerschap. Voor nu volstaat invullen van ons contactformulier.

Waarom dit initiatief?

Er is versnelling nodig in het moderniseren en professionaliseren van de branche van complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg. Dat is randvoorwaardelijk voor goede zorg voor de patiënt en duurzame bekostiging van deze zorg. Dat kan alleen door een netwerk te vormen van partners die deze visie onderschrijven en bereid zijn om daar heldere afspraken over te maken.

Nieuws

Download hier onze nieuwsbrieven

Contact