Een nieuwe toekomst voor complexe lichaamsgebonden hulpmiddelenzorg

De Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (kortweg SOHN) zet zich in voor professionalisering, continuïteit en digitalisering van de complexe orthopedische hulpmiddelenzorg branche om zo hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig te maken en te houden.

De stichting streeft de volgende doelen na:

De stichting maakt hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig door professionalisering en evidence based werken te stimuleren.

De stichting moderniseert de branche door digitalisering te omarmen en daarvoor voorwaarden te scheppen.

De stichting verduurzaamt de branche door een visie op de structuur van de bekostigingssystematiek uit te dragen waarmee eerlijke bekostiging van complexe zorg bereikt wordt.

De stichting wil dit bereiken door heldere afspraken te maken met alle betrokken stakeholders: de brancheverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, opleidingsinstituten, patiëntenverenigingen, vakorganisaties medisch specialisten en in het bijzonder VRA, NOV, VWS, ZiNl, ZonMw, ISPO enzovoort. De stichting wordt gevormd door partners die het belangrijk vinden dat deze afspraken daadwerkelijk worden geaccepteerd en geïmplementeerd. SOHN wil naast het formuleren van afspraken ook zorgen dat deze worden geborgd.

De stichting heeft geen leden maar partners. Elk bedrijf of natuurlijk persoon die de visie en doelstellingen van de stichting onderschrijft, kan partner worden. Met heldere afspraken creëren we samen een nieuwe toekomst.

Evenementen

SOHN organiseert regelmatig evenementen zoals kennissessies, workshops en seminars waarvoor u zich kunt aanmelden via deze website. Bij evenementen kunt u alle relevante informatie terugvinden en publiceren wij het laatste nieuws. Hier vindt u bijvoorbeeld ook informatie als vervolg op zo'n evenement.

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Speerpunten

Wij stellen het algemeen belang voor complexe orthopedische hulpmiddelenzorg voorop.

Wij staan voor het aanbieden van hoogwaardige, innovatieve expertise en service.

Wij benutten creatieve middelen die helpen ons doel te bereiken, zoals verwerving van middelen via overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen enzovoort om daarmee projecten en onderzoek mogelijk te maken.

Wij stimuleren digitalisering met oog op efficiënt leveren van voorzieningen.

Wij ontwikkelen PROM’s en PREM’s met oog op leveren van effectieve zorg.

Kwaliteitsverbetering

Wij stimuleren kwaliteitsverbetering en juiste invulling van complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg door:

  • Een duidelijk beeld te scheppen van het opleidings- en ontwikkelpad van de professional
  • Kwaliteitscriteria vast te stellen voor proces en professional
  • Evidence-based werken te stimuleren
  • Samenwerking in de keten en multi-disciplinair werken te stimuleren
  • Protocollen en richtlijnen te formaliseren
  • De structuur van de bekostigingssystematiek van zorgpaden te verbeteren
  • Mee te werken aan landelijke kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitscriteria

Wij leggen kwaliteitscriteria vast in een erkenningsschema zoals deze als structuur door de SEMH wordt aangeboden. De stichting bepaalt mede de criteria en adviseert de SEMH door zitting in de Raad van Advies voor lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen over onder andere en handhaving, markthygiëne zoals gedrag en kwaliteit en protocollering.

Partner worden

Onderschrijft uw organisatie de visie en doelstellingen van de stichting? Dan kunt u partnerbedrijf worden. U kunt het contactformulier invullen en aangeven dat u partner wilt worden. Wij sturen u de benodigde documenten om in te schrijven toe.